logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
technik teleinformatyk
technik fotografii i multimediów
technik telekomunikacji
Opis zawodu technik telekomunikacji
              

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

Charakterystyka zawodu

Technik telekomunikacji to zawód dla osób interesujących się nowoczesną techniką, elektroniką i informatyką.

Gwarantujemy zdobycie wiedzy o najnowszych technologiach telekomunikacyjnych oraz atrakcyjny zawód umożliwiający podjęcie pracy u operatorów telefonii stacjonarnej, kablowej i mobilnej.


Kwalifikacje
 • EE.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
 • EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
Podstawowe zadania:
 • montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów;
 • zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych;
 • pracuje w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia;
 • posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu
 • zainteresowania techniczne,
 • życzliwość i umiejętność współżycia z ludźmi,
 • spostrzegawczość i szybka orientacja,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • koordynacja sensomotoryczna,
 • umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
 • duże zdolności manualne, precyzja ruchu rąk i palców,
 • wytrwałość i cierpliwość oraz zdyscyplinowanie,
 • komunikatywność.
Przeciwwskazania zdrowotne:
 • wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi,
 • wady wymowy nie dające się skorygować,
 • przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
 • osłabiony słuch,
 • zaburzenia równowagi, epilepsja,
 • alergie.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może być zatrudniony w firmach telekomunikacyjnych, informatycznych oraz w innych, w których eksploatowany jest sprzęt telekomunikacyjny.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.
              
W procesie rekrutacji wymagane będzie zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2019-01-16 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039