logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
technik teleinformatyk
technik fotografii i multimediów
technik telekomunikacji
Opis rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie

Zgodnie z zarządzeniem nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586) sporządzonego w oparciu o art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

I.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych Technikum Łączności w zawodach:

 • 1Tf - technik fotografii i multimediów
  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym matematyka lub język angielski, fizyka lub geografia)

II.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się:

2.1 maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego:

0,2 pkt za każdy punkt procentowy z zakresu:

 • języka polskiego (max 20 pkt)
 • historii i wiedzy o społeczeństwie (max 20 pkt)
 • matematyki (max 20 pkt)
 • przedmiotów przyrodniczych (max 20 pkt)
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (max 20 pkt)

2.2 maksymalnie 72 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum, w tym:

Przedmiot Punktacja
cel bdb db dst dop
18 17 14 8 2
język polski Punkty przyznawane są za każdy z przedmiotów niezależnie według skali jak wyżej.
matematyka
język obcy
informatyka

2.3 za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2.4 maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tym:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. 10 punktów - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,
 2. 7 punktów - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 3. 5 punktów - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. 10 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
 2. 7 punktów - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 3. 5 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 4. 7 punktów - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,
 5. 5 punktów - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 6. 3 punkty - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;

uzyskanie wysokiego miejsca (od I do IV) w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. 4 punkty - międzynarodowym,
 2. 3 punkty - krajowym,
 3. 2 punkty - wojewódzkim,
 4. 1 punkt - powiatowym;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. 10 punktów - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 2. 4 punkty - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 3. 3 punkty - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. 10 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 2. 7 punktów - dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 3. 5 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 4. 7 punktów - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 5. 3 punkty - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne,
 6. 2 punkty - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania;

2.5 za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

III.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności.

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął udział w etapie wojewódzkim konkursu. Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

IV.
Kryteria ex-aequo

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2019-01-16 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039