Powrót do strony głównej planu
Posegregowane względem skrótu

BIOLOGIA biologia
CHEMIA chemia
EKS.i P.POCZ ekspedycja i przewóz poczty
ELT. i ELN. elektrotechnika i elektronika
ET EN i AUT. elektrotechnika, elektronika i automatyka
FIZYKA I AST fizyka i astronomia
GEOGR. I O.Ś geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska
GEOGRAFIA geografia
HISTORIA historia
HISTORIA WOS historia i wiedza o społeczeństwie
J.ANGIELSKI język angielski
J.ANG-TELEIN język angielski dla teleinformatyków
J.FRANCUSKI język francuski
J.NIEMIECKI język niemiecki
J.POLSKI język polski
KOM.SYS.CYFR komutacyjne systemy cyfrowe
KOM.WSP.PROJ komputerowe wspomaganie projektowania
L.WYCH. godz.do dysp.wychowawcy
MARK. USŁUG marketing usług
MATEMATYKA matematyka
ORG.i EK.ŁCZ organizacja i ekonomika łączności
P. POMIAR. przyrządy pomiarowe
P. PRZEDSIĘB podstawy przedsiębioczości
P.ELT.i ELN. podstawy elektrotechniki i elektroniki
PO przysposobienie obronne
POD. TECHN. podstawy techniki
PODS.TELEINF podstawy teleinformatyki
PODST.EKONOM podstawy ekonomii
PODST.PRAW. podstawy prawne
PODST.RACH. podstawy rachunkowości
PRAC.E.i ELN pracownia elektryczna i elektroniczna
PRAC.ELEKTR. pracownia elektryczna
PRAC.SIECI.T pracownia sieci teleinformatycznych
PRAC.SYST.KO pracownia systemów komputerowych
PRAC.TELEKO pracownia telekomutacyjna
PRAC.TELEKOM pracownia telekomunikacyjna
PRZ.i OBR.SY przetwarzanie i obróbka sygnałów
PRZET. INF. przetwarzanie informacji
REL./ETYK. religia/etyka
SPECJALIZ. specjalizacja
SYST.KOMUT. systemy komutacyjne
SYST.TELEINF systemy teleinformatyczne
SYST.TRANSM. systemy transmisyjne
T. INF. technologia informacyjna
T.EL.TELEINF technologia elementów teleinformatycznych
TECH.BIUROWA technika biurowa
TiME technologia i materiałoznawstwo elektr.
U. URZ. ELN. użytkowanie urządzeń elektronicznych
UKŁ. ANALOG. układy analogowe
UKŁ. CYFROWE układy cyfrowe
UKŁ. MIKRO. układy mikroprocesorowe
UPOW. INF. upowszechnienie informacji
URZ.ELEKTRON urządzenia elektroniczne
URZ.TECH.KOM urządzenia techniki komputerowej
USŁ. TELEKOM usługi telekomunikacyjne
USŁ.POCZTOWE usługi pocztowe
WdŻR wychowanie do życia w rodzinie
WF wychowanie fizyczne
WOK wiedza o kulturze
WOS wiedza o społeczeństwie
WYSZ. INF. wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji
ZAJ. PRAKT. zajęcia praktyczne
Posegregowane względem nazwy przedmiotu

biologia BIOLOGIA
chemia CHEMIA
ekspedycja i przewóz poczty EKS.i P.POCZ
elektrotechnika i elektronika ELT. i ELN.
elektrotechnika, elektronika i automatyka ET EN i AUT.
fizyka i astronomia FIZYKA I AST
geografia GEOGRAFIA
geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska GEOGR. I O.Ś
godz.do dysp.wychowawcy L.WYCH.
historia HISTORIA
historia i wiedza o społeczeństwie HISTORIA WOS
język angielski J.ANGIELSKI
język angielski dla teleinformatyków J.ANG-TELEIN
język francuski J.FRANCUSKI
język niemiecki J.NIEMIECKI
język polski J.POLSKI
komputerowe wspomaganie projektowania KOM.WSP.PROJ
komutacyjne systemy cyfrowe KOM.SYS.CYFR
marketing usług MARK. USŁUG
matematyka MATEMATYKA
organizacja i ekonomika łączności ORG.i EK.ŁCZ
podstawy ekonomii PODST.EKONOM
podstawy elektrotechniki i elektroniki P.ELT.i ELN.
podstawy prawne PODST.PRAW.
podstawy przedsiębioczości P. PRZEDSIĘB
podstawy rachunkowości PODST.RACH.
podstawy techniki POD. TECHN.
podstawy teleinformatyki PODS.TELEINF
pracownia telekomutacyjna PRAC.TELEKO
pracownia elektryczna PRAC.ELEKTR.
pracownia elektryczna i elektroniczna PRAC.E.i ELN
pracownia sieci teleinformatycznych PRAC.SIECI.T
pracownia systemów komputerowych PRAC.SYST.KO
pracownia telekomunikacyjna PRAC.TELEKOM
przetwarzanie i obróbka sygnałów PRZ.i OBR.SY
przetwarzanie informacji PRZET. INF.
przyrządy pomiarowe P. POMIAR.
przysposobienie obronne PO
religia/etyka REL./ETYK.
specjalizacja SPECJALIZ.
systemy komutacyjne SYST.KOMUT.
systemy teleinformatyczne SYST.TELEINF
systemy transmisyjne SYST.TRANSM.
technika biurowa TECH.BIUROWA
technologia elementów teleinformatycznych T.EL.TELEINF
technologia i materiałoznawstwo elektr. TiME
technologia informacyjna T. INF.
układy analogowe UKŁ. ANALOG.
układy cyfrowe UKŁ. CYFROWE
układy mikroprocesorowe UKŁ. MIKRO.
upowszechnienie informacji UPOW. INF.
urządzenia elektroniczne URZ.ELEKTRON
urządzenia techniki komputerowej URZ.TECH.KOM
usługi pocztowe USŁ.POCZTOWE
usługi telekomunikacyjne USŁ. TELEKOM
użytkowanie urządzeń elektronicznych U. URZ. ELN.
wiedza o kulturze WOK
wiedza o społeczeństwie WOS
wychowanie do życia w rodzinie WdŻR
wychowanie fizyczne WF
wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji WYSZ. INF.
zajęcia praktyczne ZAJ. PRAKT.